by

jQuery ile Form Validation

FORM VALIDATION – Örnek Senaryo;
Diyelim ki sitemizde kayıt formu kullanmak istiyoruz. Ve bu forumda girilen bilgilerin belirttiğimiz özellikleri taşımasını istiyoruz.
Ad Soyad bilgisi 8 harften az olamaz.
E-mail bilgisi gerçek bir mail adresini yansıtmalı.
Şifre alanlarında girilen şifrelerin birbirinin aynısı olmasını istiyoruz diyelim.

Elimizdekiler
Formda girilecek olan alanların bilgileriniJavaScript kodu içinde gerekli değişkenlere aktarma işlemi

var x = $(“#pass1”).val();var y = $(“#pass2”).val();var z = $(“#name”).val();var t = $(“#mail”).val();

ilk durumda Submit butonu pasif durumda

$(“#submit”).attr(“disabled”, “disabled”);

Mail kontrolü sırasında kullanılacak Regular Expression bilgisi

RegExp(/^((“[\w-\s]+”)|([\w-]+(?:\.[\w-]+)*)|(“[\w-\s]+”)([\w-]+(?:\.[\w-]+)*))(@((?:[\w-]+\.)*\w[\w-]{0,66})\.([a-z]{2,6}(?:\.[a-z]{2})?)$)|(@\[?((25[0-5]\.|2[0-4][0-9]\.|1[0-9]{2}\.|[0-9]{1,2}\.))((25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9]{2}|[0-9]{1,2})\.){2}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9]{2}|[0-9]{1,2})\]?$)/i)
var pattern = new RegExp(yukarıdaki ifade);

Formum şu şekilde

<form><label> Tam Adınız: label><inputid=“name”type=“text”/><imgid=“img1”src=“tick.png”alt=“”/><label> e-mail: label><inputid=“mail”type=“text”/><imgid=“img2”src=“tick.png”alt=“”/><label>Şifre: label><inputid=“pass1”type=“password”/><label>Yeniden Şifre: label><inputid=“pass2”type=“password”/><imgid=“img3”src=“tick.png”alt=“”/><inputid=“submit”type=“button”value=“SUBMIT”/>form>

– – – – – –